Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu „www.praca.ptbrio.pl”

 

Administratorem serwisu, na zlecenie Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii, jest firma ORA&Funksters Tomasz Sławiński z siedzibą w Warszawie, ul. Sarmacka 28 lok. 3 wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 

Umieszczając ogłoszenie w serwisie, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin.


Serwis świadczenia usług poszukiwania pracy i pracowników za pośrednictwem portalu PTBRiO jest podzielony na dwie części:

 1. Poszukiwanie pracowników – to ogłoszenia umieszczane przez firmy szukające pracowników.
 2. Poszukiwanie pracy – ogłoszenia umieszczane przez osoby – członków PTBRiO szukających pracy.

 

Część I. Poszukiwanie pracowników.

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 2. Ogłoszeniodawca dostaje swoje indywidualne konto (identyfikator i hasło), które pozwala między innymi na późniejszą zmianę treści ogłoszenia.
 3. Ogłoszenie jest emitowane w serwisie przez 30 dni kalendarzowych.
 4. Cena usługi wynosi 500 zł + 23% VAT, a w przypadku wyboru opcji oferty anonimowej, cena usługi wynosi 1000 zł +23% VAT
 5. Po wypełnieniu formularza przez firmę administrator wystawia fakturę Pro Forma i przesyła ją do zleceniodawcy (osoby odpowiedzialnej).
 6. Po zarejestrowaniu wpłaty na konto administrator uaktywnia ogłoszenie i z tą chwilą pojawia się ono w serwisie. Administrator ma dwa dni robocze na opublikowanie ogłoszenia.
 7. Administrator zamieszcza w serwisie tylko ogłoszenia dotyczące poszukiwania pracowników w zakresie badań opinii i rynku.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń w uzasadnionych przypadkach, przy czym wniesione opłaty nie będą zwracane.
 9. Administrator dopuszcza możliwość wprowadzania korekty przez ogłoszeniodawcę do już opublikowanego ogłoszenia.
 10. Zmiany wymienione w pkt. 9 nie mogą wprowadzać Czytelników w błąd w trakcie trwania procesu rekrutacji i modyfikować zasadniczej treści ogłoszenia. W szczególności dotyczy to:
  - skrócenia terminu obowiązywania lub usunięcia ogłoszenia,
  - zmiany zakresu obowiązków lub wymagań pracodawcy,
  - zmiany stanowiska którego dotyczy oferta.

 

Część II. Poszukiwanie pracy – serwis wyłącznie dla członków PTBRiO.

 1. Ta część serwisu jest dostępna wyłącznie dla członków Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii.
 2. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Umieszczenie ogłoszenia jest bezpłatne.
 4. Każdy członek PTBRiO ma prawo do umieszczenia jednego ogłoszenia raz w roku.
 5. Ogłoszenie jest emitowane w serwisie przez 30 dni kalendarzowych.
 6. Zmiana treści ogłoszenia jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem administratora.
 7. W przypadku gdy ogłoszeniodawca nie chce ujawniać swoich danych osobowych, powinien podać w formularzu zgłoszeniowym i załączniku do niego takie dane, które uniemożliwią identyfikację.
 8. Ogłoszeniodawca powinien pamiętać, że zamieszczając w serwisie swoje dane upublicznia je, a tym samym CV jest ogólnodostępne w Internecie, m.in. w wyszukiwarce Google.

 

Część III. Informacje ogólne.

 1. Administrator nie odpowiada za treść ogłoszeń, ani za zobowiązania podjęte przez strony.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, że mimo usunięcia ogłoszenia z serwisu dane zawarte w ogłoszeniu pojawiają się jeszcze przez jakiś czas w wyszukiwarkach internetowych.
 3. Administrator nie przechowuje i nie przetwarza danych osobowych.


Strona została stworzona przez 24 Development.